کاریابی سبز اندیشان در سال 1385 فعالیت خود را در شهرستان زرندیه آغازنمود ابتدا با مشکلات فراوانی از جمله مفهوم کاریابی و دیدگاه مردم نسبت به کاریابی روبرو بود که با حضور در مساجد شهرها و روستاهای شهرستان مردم را با کاریابی آشنا نمود .از ابتدای فعالیت این کاریابی موفق به بکارگماری حدود 5 هزار نفر از هموطنان عزیز شده که باعث مباحات و افتخار این کاریابی می باشد  .

با مدیریت علی بینظیر